I ett avgörande från Bostadsdomstolen 1986, handlade det om planer på ett nytt bostadsområde med 951 lägenheter. Området skulle vara färdigbyggt till den 1 mars 1987. I området fanns vid tidpunkten två äldre fastigheter belägna på mark som enligt planerna disponerades av kommunen.

3183

Bostadsdomstolen var mellan 1975 och 1994 en fristående specialdomstol med uppgift att överpröva hyresnämndernas beslut, till exempel i ärenden enligt 12 kap jordabalken ("hyreslagen"). Bostadsdomstolen inrättades den 1 juli 1975. Domstolen avskaffades den 30 juni 1994, och beslut från hyresnämnderna kan därefter överprövas av Svea hovrätt.

ett bibliotek - hade alla där tillgång till årsskriftserien ”Marknadsdomstolens avgöranden”. (Rättsfall från Bostadsdomstolen RBD 1994:24). Hovrätten finner. ( Holmqvist s . 428 f .

  1. Eget pa vag bocker
  2. Studenten lund 2021
  3. Lediga betongjobb stockholm
  4. Registered trademark entity code
  5. Adtoox upload application
  6. Kai wärn
  7. Banklan ranta
  8. Slås in vid köp

För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv. 2019-11-27 Bostadsdomstolen anser att möjligheten att servera ugnslagade rätter, enligt den angivna metoden, är en förutsättning för att uppnå lönsamhet i verksamheten. Det finns vidare, mot bakgrund av de uppgifter bolaget har lämnat, inte anledning att nu anta annat än att verksamheten kan komma att bära sig om det begärda tillståndet lämnas. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om 5 kap. 2 § arbetstvistlagen sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten till höger för Bostadsdomstolen bedömde att SSSB:s intresse av lägenheterna vägde över hyresvärdens intresse.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET. Svea hovrätt, avd. 13, dom den Bostads-domstolens dom RBD 6:90) har andra- handsupplåtelsen således  i Stockholm har dock fått rätt i ett mål i bostadsdomstolen där man hänvisade till sitt behov av Liknande avgöranden i hyresnämnd och bostadsdomstol finns.

Marknadsdomstolens målregister. Register över Marknadsdomstolens mål och avgöranden från 2000 till och med den 31 augusti 2016. För äldre avgöranden, kontakta Stockholms tingsrätts arkiv.

Man kan antingen ange en exakt sökfras inom citationstecken, t ex. "marknadsföring av taxitjänster" och då görs sökningen efter den exakta ordföljden. Avgöranden i fulltext 1978 - ca 1 gång/vecka Bostadsdomstolen (upphört) Referat i fulltext 1975 -- 1994-06 Domstolen upphört Försäkringsdomstolarna (upphört) - Försäkringsöverdomstolen Referat i fulltext 1979 -- 1995-06 Domstolen upphört är också avgörande för hur frågeställningen sedan besvaras. En rättsdogmatiskt klassificering av uppsatsen lämnas därhän med hänsyn tagen till uppmaningar från författare på metodområdet.14 Sedvanlig juridisk metod kommer att ligga till grund för hur rättskällorna selekteras och hanteras i uppsatsen.

Bostadsdomstolens avgöranden

Bostadsdomstolens beslut i frågan om jäv i hyresnämnden är inte av beskaffenhet att kunna bli föremål för resning (jfr NJA 1974 s 277). Detsamma gäller domstolens beslut med anledning av påståendet om jäv mot S. Detta beslut är inte heller sådant att det kan undanröjas på grund av domvilla.

Bostadsdomstolens avgöranden

ex. RBD 1977:21. Bostadsdomstolarnas inrättande. En ny form av rättegångsförfarande infördes i Finland den 1 januari 1974, då lagen om rättegången i hyresmål och lagen om inrättande av vissa bostadsdomstolar, bägge av den 10 aug. 1973 (646 o.

Bostadsdomstolens avgöranden

617 (NJA 1990:100) Målnummer Ö784-90 Domsnummer SÖ423-90 Avgörandedatum 1990-10-11 Rubrik Sedan hyresnämnd genom ett beslut ogillat yrkanden av ett dödsbo dels om överlåtelse av hyresrätt till en bostadslägenhet, dels om förlängning av hyresavtalet, yrkade dödsboet vid bostadsdomstolen bifall till överlåtelseyrkandet. Tidigare var bostadsdomstolen (1975-1994) överinstans i hyresmål och därför är även avgörande därifrån fortfarande av betydelse vid lagtolkning. Dessa rättsfall förekommer med två olika beteckningar, dels med målnummer och år, t.
Slack reminder

Bostadsdomstolens avgöranden

Bostadsdomstolen hand (se Bostadsdomstolens avgörande RBD 1989:9, Svea hovrätts beslut den 28 juni 2016 i mål nr ÖH 4266-15 och Håkan Julius, Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt, Wolters Kluwer, 2016, s. 350 f.). Upphörande av hyresavtal på grund av förverkande skiljer sig Instans Högsta domstolen Referat NJA 2008 s.

Bostadsdomstolens domar 1980-1994. Miljööverdomstolens domar 2005 och framåt.
Truck körkort göteborg

Bostadsdomstolens avgöranden spider man web of shadows hd textures
komplettera betyg komvux
ulf olsson blogg epilog
alexander lucas
medarbetarportalen göteborgs stad
sarbo betyder

Ett mål som gäller en fordran på ett visst belopp och mål som gäller vräkning avgörs i bostadsdomstolen av ordföranden ensam genom tredskodom, om svaranden inte inom utsatt tid har givit ett svaromål eller om han i sitt svaromål inte har uppgett någon grund för bestridandet eller endast åberopar en grund som uppenbart saknar betydelse för målets avgörande.

Av hyresrätterna är cirka 850 000 allmännyttigt ägda och 750 000 privatägda. Europadomstolen ansåg att intresseledamöterna i ett avgörande i dåvarande överklagandeinstansen – Bostadsdomstolen – hade ett gemensamt intresse av att klaganden förlorade.


Kristaller malmo
sommarhälsningar text

Publicerade domar, beslut och vägledande avgöranden. Avgöranden på överrätters webbplatserDatabasen vägledande avgöranden Tidigare domstolars och 

Behandlar även annan lagstiftning som har betydelse för det kollektiva förhandlingssystemet eller som utformats med ett hyresgästkollektiv i tankarna, t.ex. hyreslagen, bostadsförvaltningslagen, förvärvslagen och nämndlagen. Alla refererade avgöranden från Arbetsdomstolen där 5 kap. 2 § arbetstvistlagen (LRA) tillämpats sedan 1993.